دریافت فایل با موضوع پرسشنامه بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد کارکنان

در این پست قصد معرفی فایل پرسشنامه بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد کارکنان را داریم با ما همراه باشید.
کلمات کلیدی:پرسشنامه مدیریت دانش,پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان,پیاده سازی مدیریت دانش در بانک,پرسشنامه تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان,تاثیر مدیریت دانش بر بهبود عملکرد کارکنان,پرسشنامه رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد کارکنان,پرسشنامه اثربخشی عملکرد کارکنان با مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل

چکیده:

مدیریت دانش امکان دسترسی به تجربیات ، دانش و تخصص را فراهم می کند که این عمل توانائیهای جدیدی ایجاد می کند ، عملکر را بهبود می بخشد ، نوآوری را افزایش می دهد، اطلاعات و سرمایه های دانش موجود در سازمان را بکار می گیرد ، توزیع دانش و اطلاعات را در حوزه های مختلف سازمانی تسهیل می کند و اطلاعات دانش را در فرایندهای روزانه کسب و کار ادغام می کند.

نظر به اهمیت بهبود عملکرد کارکنان ، این تحقیق به بررسی مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل پرداخته است. روش این تحقیق از نوع پیمایشی – توصیفی بوده که از مجموعه تعداد 360 کارمند بانک صادرات استان اردبیل به عنوان جامعه آماری ، تعداد 181 کارمند به عنوان نمونه انتخاب شده است . به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و برای آزمون فرضیات از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.

پس از انجام آزمون ، به شرح ذیل فرضیه ها مورد تائید قرار گرفتند: بین متغییر مدیریت دانش و عملکرد ، بین متغییر کسب دانش و عملکرد ، بین متغییر تسهیم دانش و عملکرد ، بین متغییر بکارگیری دانش و عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

) ابزار جمع آوری اطلاعات:

در تعریف ابزار اندازه گیری می توان گفت: ابزار اندازه کیری ، مقیاس ها و وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری ، ثبت و کمی نماید.( حافظ نیا،1391،ص 144)

یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها،پرسشنامه می باشد.پرسشنامه مجموعه ای از سوالات ،عبارت یا گزینه ها است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد.این پاسخ داده مورد نیازپژوهشگر را تشکیل می دهد.سوالات پرسشنامه را نوعی محرک پاسخ می توان محسوب کرد.از طریق سوالات پرسشنامه می توان دانشف علایق، نگرشها و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد ما به تجربیات قبلی وی پی برده وبه آنچه در حال حاضر انجام می دهد ،آگاهی یافت.(مقیمی،1391،ص 29)

پرسشنامه این تحقیق دارای طیف لیکرت پنج گزینه ای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم طبقه بندی شده و شامل دو بخش سوالات عمومی و اختصاصی است. بخش اول به جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرداخته است .این بخش از 3 سوال تشکیل شده است که در مورد سن، جنسیت ،میزان تحصیلات سوال صورت می گیرد و بخش دوم شامل 30 سوال که مربوط به متغییرهای تحقیق می باشد.

با توجه به پرسشنامه تحقیق حاضرجهت اندازه گیری متغییر وابسته یعنی عملکرد کارکنان از 12سوال (سوالات 10الی 30)جهت اندازه گیری متغییر مستقل کسب دانش از 3 سوال(سوالات 1الی 3) ، جهت اندازه گیری متغییر مستقل تسهیم دانش،از 3 سوال (سوالات 4الی 6)،جهت اندازه گیری متغییر به کارگیری دانش از 3سوال(سوالات 7الی9)استفاده شده است.

3-7) پردازش داده ها:

پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازه گیری و بکارگیری آنها در مرحله اصلی جمع آوری داده ها ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی ، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن بکارگیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند.در واقع ابزار سنجش، بایر از دو ویژگی برخوردارباشند که عبارت است از 1) روایی 2) پایایی.

3-7-1)اعتبار(روایی)

مقصود از روائی آن است که ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری هایی نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد .روایی با این سوال در ارتباط است که آیا ما همان چیزی را که در نظر داریم اندازه گیری می کنیم؟ (خاکی،1391، ص 244)

روایی پرسشنامه با مشورت اساتید راهنما ومشاور و متخصصین امر انجام خواهد شد.

3-7-2) قابلیت اعتماد(پایایی):

مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروههای واحدی از افراد داده شود نتایج حاصل نزدیک به هم باشد(خاکی،1391،ص 345) اما آنچه در این این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات بکاررفته ، استفاده از ضریب آلفای کرانباخ می باشد(سکاران ،1391،ص 381).

برای تعیین پایایی تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که بوسیله نرم افزار SPSS برای مجموعه سوالات مربوط به هر متغییر محاسبه گردیده است. در عمل برای محاسبه ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ ابتدا یک نمونه اولیه شامل 25 پرسش نامه پیش ازمون گردید و سپس با استفاده از داده های بدست امده ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. همانطور که در جدول 3-1) مشاهده می شود ضریب آلفای کرونباخ برای متغییر کسب دانش 816/0 ، متغییر تسهیم دانش 772/0 ، متغییر بکارگیری دانش 732/0 ، متغییر عملکرد 862/0 می باشد.

جدول3-1)تعیین آلفای کرونباخ:

متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

کسب دانش

816/0

تسهیم دانش

772/0

بکارگیری دانش

732/0

عملکرد

862/0

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی

رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی

ادامه مطلب و دریافت فایل

تاثیر سطح مهارت الگو و تمرینات ذهنی بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال:علم ورزش,تربیت بدنی,رشته ورزشی والیبال,عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی,تاثیر سطح مهارت الگو و تمرینات ذهنی بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

شرایط، اهداف و آثار ثبت ازدواج و طلاق:تعریف فقهی نکاح,تعریف نکاح در فقه,پایان نامه در مورد نکاح,تحقیق دانشجویی در مورد طلاق,پایان نامه در مورد طلاق,آثار ثبت ازدواج,آثار ثبت طلاق,شرایط ثبت ازدواج,اهداف ثبت ازدواج,شرایط ثبت طلاق,اهداف ثبت اسناد رسمی ازدواج و طلاق,شرایط ثبت اسناد نکاح,آثار ثبت ازدواج و طلاق

افزایش پایداری دینامیكی با استفاده از پایدارساز سیستم قدرت و ادوات FACTS:الگوریتم ژنتیک,پایداری دینامیکی,جبرانگر وار استاتیکی,پایدارساز سیستم قدرت,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق برق

پاورپوینت بررسی نیروگاه و سلول‌های خورشیدی :پاورپوینت بررسی نیروگاه و سلول‌های خورشیدی ,بررسی نیروگاه و سلول‌های خورشیدی ,نیروگاه و سلول‌های خورشیدی ,تاریخچه انرژی خورشیدی ,سلول‌های خورشیدی ,انرژی خورشیدی ,کاربردهای سلولهای خوشیدی ,معایب سلول‌های خورشیدی,مزایای سلولهای خورشیدی ,کاربردهای انرژی خورشید ,انرژی فتوولتائیک ,استفاده از انرژی حرارتی خورشید ,

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های توسعه پایدار:مبانی نظری شاخص های توسعه پایدار,ادبیات و مبانی نظری شاخص های توسعه پایدار,پیشینه تحقیق شاخص های توسعه پایدار,دانلود مبانی نظری شاخص های توسعه پایدار,فصل دوم پایان نامه شاخص های توسعه پایدار,مبانی نظری شاخص های توسعه پایدار شهری,مبانی نظری شاخص های توسعه پایدار از دیدگاه اسلام

پروپوزال طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل ترکیبی DEA و EFQM:پروپوزال ارزیابی عملکرد سازمان,ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی,روش های ارزیابی عملکرد سازمان,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها,انواع مدل های ارزیابی عملکرد سازمان,پروپوزال طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان,ارزیابی عملکرد سازمان با DEA,ارزیابی عملکرد سازمان با EFQM

بررسی و مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی در ایران پس از انقلاب اسلامی تا کنون:قانون گریزی,شهروند قانون مدار,عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی,دانلود مقاله بررسی و مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی در ایران پس از انقلاب اسلامی تا کنون,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی,فروشگاه فایل

پایان نامه کارشناسی مهندسی کشاورزی پرورش ملکه زنبور عسل:زنبور عسل,زنبورداری,ملکه زنبور عسل,پرورش ملکه زنبور عسل,تخم گذاری ملکه زنبور عسل, تولید ملکه در زنبورداری,اهمیت تولید ملکه در زنبورداری,دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی کشاورزی

تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان:سیستم گردش کار,ضوابط ایمنی و بهداشتی,خدمات بهداشت و درمان,سازماندهی و نیروی انسانی,تحلیل و ارزیابی خدمات,تحلیل و ارزیابی خدمات واحد انرژی بیمارستان,دانلود پروژه کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشت و درمان

سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل:مصادره و سلب مالکیت,داوری تجاری بین الملل,سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل,سلب مالکیت غیر مستقیم در رویه داوری بین المللی,سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی,سلب مالکیت حقوق قراردادی